Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolský vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností, najmä marketingové činnosti v tuzemsku i v zahraničí, činnosti spojené s logistikou, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce aj v styku zo zahraničím. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Okrem všeobecného vzdelávania žiak získava vedomosti z odborných predmetov, ako sú napríklad podniková ekonomika, účtovníctvo, právna náuka, základy podnikateľského myslenia – tvorba projektov, cvičná firma praktikum a daňová sústava.

Žiaci si môžu vybrať zo zameraní štúdia:

  • obchodná akadémia
  • obchodná akadémia – marketing vo finančných službách
  • obchodná akadémia s rozšírenou športovou prípravou.

V zameraní "Obchodná akadémia – marketing vo finančných službách“ budú odborné predmety doplnené  o predmety napr.  základy marketingu, marketing vo finančných službách, marketingová komunikácia a propagácia, poisťovníctvo, bankovníctvo ..

V zameraní „Obchodná akadémia s rozšírenou športovou prípravou“ sú odborné predmety doplnené o predmety napr. základy športového manažmentu, teória a didaktika v športe, základy podnikania v športe...

Otvárame dve triedy v 5-ročnom študijnom odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Štúdium v tomto odbore je zamerané na rozšírenú výučbu anglického jazyka. Uchádzači sa môžu prihlasovať z 8. aj 9. ročníka základnej školy.

1. ročník je zameraný na zdokonalenie sa v anglickom jazyku. Týždenná dotácia angličtiny je tu 20 hodín (rozdelených do oblastí gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra a obchodná angličtina) a od 2. ročníka je dotácia štvorhodinová. Vo vyšších ročníkoch pribudne k štúdiu odborných predmetov aj vyučovanie vybraných predmetov v anglickom jazyku takto:

  • hospodárska geografia v 2. ročníku 2 hodiny týždenne,
  • podniková ekonomika v 2. až 5. ročníku 3-4 hodiny týždenne,
  • spoločenská komunikácia v 3. ročníku 2 hodiny týždenne,
  • tvorba a manažment projektov v 3. ročníku 1 hodina týždenne,
  • jazyková odborná príprava v 4. a 5. ročníku po 2 hodiny týždenne.

Vyučovanie anglického jazyka je realizované najmä v novej modernej špecializovanej učebni – jazykovom laboratóriu s podporou kvalitného softvérového a hardvérového vybavenia. Skúsení pedagógovia bilingválnej sekcie doplnili náš pedagogický zbor a rozšírili aj o poznatky z praxe i v zahraničí.

Žiaci v 4. ročníku maturujú zo Slovenského jazyka a literatúry, v 5. ročníku potom vykonajú maturitnú skúšku z Anglického jazyka (na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky), odborných teoretických predmetov a praktických predmetov.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava