Na našej obchodnej akadémii mali žiaci III. ročníkov a I. FDU VOŠ jedinečnú príležitosť prehĺbiť si vedomosti z právnej oblasti. Predstavitelia Ministerstva vnútra mjr. JUDr. Andrea Záhorská a plk. Mgr. Tibor Sekula mali pripravenú odbornú prednášku na témy:

  • Právo ako jav, vzťah práva a niektorých kategórií (morálka, sloboda, rovnosť...).
  • Právo a štát (ústava, forma štátu, forma vlády, štátne zriadenie, štát, režim).
  • Členenie práva, svetové právne systémy.
  • Tvorba práva, pramene práva, výklad a aplikácia práva.
  • Ústava SR, náš ústavný vývoj.
  • Trestno-právna zodpovednosť.

Keďže medzi základné odborné predmety patrí aj právna náuka žiaci mali možnosť prepojiť teoretické vedomosti získané v škole so skúsenosťami odborníkov z praxe. Aktívna diskusia zúčastnených bola toho príkladom.

Ďakujeme veľmi pekne za ochotu a venovaný čas zamestnancom MV SR.