vlajka 300x225Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

28. 11. 2017 sa konalo na našej škole školské kolo OSJL. Zo 14 účastníkov po absolvovaní vedomostného testu, štylistickej časti a rétorického prejavu komisia vyhodnotila školské kolo:

Kategória A: 1. D. Kissová (III.A), 2. R. Mikula(IV.A), 3. L. Némethová (III.B)

Kategória B: 1. V. Wunderlichová (I.B), 2. A. Kákoni (I.B), 3. L. Pavlíková (II.B)

Srdečne blahoželáme!

 20171130 09203420171130 092523