Kritériá pre prijatie

Kritériá pre prijatie

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v šk. roku 2019/2020

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy, po vyjadrení Rady školy pri OA Dudova 4, Bratislava a so súhlasom BSK rozhodla, že v šk. roku 2019/2020 budú na tunajšej škole otvorené 3 triedy 1. ročníka štvorročného štúdia študijného odboru 6317 M - obchodná akadémia po 25 žiakov:

 • 1 trieda obchodná akadémia
 • 1 trieda – obchodná akadémia – marketing vo finančných službách
 • 1 trieda – obchodná akadémia  - s rozšírenou športovou prípravou

Spolu možno prijať 75 žiakov 9. ročníka ZŠ

 1. Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonne stanovenom termíne podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu a v školskom roku 2018/2019 získajú nižšie stredné vzdelanie.
 1. Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka je umiestnenie na 1. až 75. mieste na základe:

a)  výsledkov prijímacej skúšky  zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky

b)  výsledkov hodnotenia prospechu zo ZŠ

c)  výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

Termíny prijímacích skúšok:    1. termín  13. máj  2019 (pondelok)
  2. termín  16. máj  2019 (štvrtok)

Bez prijímacej skúšky bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % ( § 65 ods. 4, Školského zákona)

3.  Započítavanie dosiahnutých výsledkov:

a)  dosiahnuté výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry   najviac 50 bodov, matematiky najviac 50 bodov t. j. spolu najviac 100 bodov.

b)  výsledky hodnotenia prospechu zo ZŠ maximálne 80 bodov

Zo známok na konci 8. roč. a na konci I. polroka 9. roč. z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika,  jeden cudzí jazyk (ak sa žiak učil dva cudzie jazyky započíta sa známka z toho, z ktorého dosiahol lepší prospech), dejepis, zemepis, prírodopis, fyzika, chémia sa vypočíta aritmetický priemer.

Priemer známok

Body za prospech

1,00 – 1,25

80

1,26 – 1,50

70

1,51 – 1,75

60

1,76 –2,00

50

2,01 –2,25

40

2,26 –2,50

30

2,51 – 2,75

20

2,76 – 3,00

10

3,00 a viac

0

c)  Dosiahnuté výsledky celoslovenského testovania žiakov 9 ročníka ZŠ  najviac 50 bodov zo slovenského jazyka  a literatúry, najviac 50 bodov z matematiky t. j. spolu 100 bodov

Úspešnosť v %

SJL (body)

MAT (body)

100 - 90

50

50

89 – 70

40

40

69 – 50

30

30

49 – 30

20

20

29 – 10

10

10

09 - 0

0

0

Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov za:

a) výsledky písomnej formy prijímacích skúšok zo SJL a MAT

b) študijné výsledky na konci 8. ročníka a na konci 1. polroka 9. ročníka

c) výsledky na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ

Spolu najviac získaných bodov

100 + 80 + 100 = 280 bodov

4.  Pri rovnosti súčtu bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:

 • žiak so zmenenou pracovnou schopnosťou -  uvedené v prihláške
 • víťaz krajského kola predmetovej olympiády z MAT a CUJ (1. – 3.) miesto, alebo súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR
 • dosiahol celkový vyšší súčet bodov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

Neprijatí pre nedostatok miesta budú uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet menší  ako uchádzač umiestnený na 75. mieste.

Žiak, ktorý na písomných testoch zo SJL, alebo MAT získal menej ako 10 bodov, nevyhovel prijímacím skúškam.

      5. Záverečné ustanovenia:

 • riaditeľka školy zverejní na bráne školy a na webovej stránke školy zoznam prijatých a neprijatých žiakov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 17. 05. 2019 do 14:00 h,
 • v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú na zverejnenom ozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom,
 • riaditeľka školy odošle zákonnému zástupcovi uchádzača písomné rozhodnutie o prijatí najneskôr do 21. mája 2019 a oznámi termín, miesto a spôsob konania zápisu,
 • ak zákonný zástupca uchádzača v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné (podľa § 68 ods. 3 školského zákona) a uvedené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí,
 • pre uchádzačov, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemohli zúčastniť prijímacej skúšky, riaditeľka školy určí náhradný termín. Riaditeľke  školy je potrebné predložiť lekárske potvrdenie najneskôr v deň prijímacej skúšky do 8:00 h.
 • proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže  zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia ( § 68, ods. 4)

Na zjednodušenie komunikácie školy so zákonným zástupcom uchádzača je vhodné na prihláške uviesť telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača.

Kritériá boli schválené a prerokované na pedagogickej rade dňa 25. 01. 2019.

Ing. Oľga Ferenčíková

riaditeľka školy

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava