Kritériá pre prijatie - bilingválne štúdium

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2020/2021
do študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
pre uchádzačov z 8. alebo 9. ročníka ZŠ

Informácie pre uchádzačov:
Počet prijímaných žiakov: 1  trieda, 25 žiakov
Termín odovzdania prihlášky: do 28. 02. 2020
Termín prijímacích skúšok: 21. 4. 2020
Povinný údaj na prihláške: ku kódu študijného odboru dopísať (slovensko-anglické)
Forma skúšky: písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka
a matematiky
Obsah a rozsah skúšok: učivo ZŠ do prvého polroka 8. ročníka
 
Bodovanie pri prijímacích skúškach:

Žiak má možnosť získať maximálne 180 bodov, z nich:

a)  dosiahnuté výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry najviac 30 bodov, matematiky najviac 30 bodov a anglického jazyka najviac 40 bodov, t. j. spolu najviac 100 bodov.

b)  výsledky hodnotenia prospechu zo ZŠ maximálne 80 bodov

Zo známok na konci 7. roč. a na konci I. polroka 8. roč. z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika,  anglický jazyk, dejepis, zemepis, prírodopis, fyzika, chémia sa vypočíta aritmetický priemer.

 Priemer známok 

 Body za prospech 

1,00 – 1,25

80

1,26 – 1,50

65

1,51 – 1,75

50

1,76 –2,00

35

2,01 –2,25

25

2,26 –2,50

15

2,51 a viac

0

Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov za:

 • výsledky písomnej formy prijímacích skúšok zo SJL, ANJ a MAT,
 • študijné výsledky na konci 7. ročníka a na konci 1. polroka 8. ročníka,
 • víťaz okresného a krajského kola predmetovej olympiády z MAT, SJL a CUJ (1. – 3. miesto) získa bonusových 10 bodov.

Spolu najviac získaných bodov 180 bodov

Pri rovnosti súčtu bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:

 • žiak so zmenenou pracovnou schopnosťou -  uvedené v prihláške,
 • žiak s vyšším počtom bodov z prijímacích skúšok z ANJ,
 • o ďalšej priorite rozhodne prijímacia komisia.

     Záverečné ustanovenia:

 • riaditeľ školy zverejní na bráne školy a na webovej stránke školy zoznam prijatých a neprijatých žiakov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 21.4. 2020,
 • v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú na zverejnenom ozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom,
 • riaditeľ školy odošle zákonnému zástupcovi uchádzača písomné rozhodnutie o prijatí najneskôr do 22. 4. 2020 a oznámi termín, miesto a spôsob konania zápisu,
 • ak zákonný zástupca uchádzača v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné (podľa § 68 ods. 3 školského zákona) a uvedené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí,
 • pre uchádzačov, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemohli zúčastniť prijímacej skúšky, riaditeľ školy určí náhradný termín. Riaditeľovi  školy je potrebné predložiť lekárske potvrdenie najneskôr v deň prijímacej skúšky do 8:00 h,
 • proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže  zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (§ 68, ods. 4).

Na zjednodušenie komunikácie školy so zákonným zástupcom uchádzača je vhodné na prihláške uviesť telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača.

Kritériá boli schválené a prerokované na pedagogickej rade dňa 31. 1. 2020.

Mgr. Dominik Križanovič
riaditeľ školy

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava