Prijímacie konanie na Vyššom odbornom štúdiu pri obchodnej akadémii Dudova 4, Bratislava

VOŠ pri OA Dudova 4, Bratislava otvára v šk. roku 2018/2019 študijné odbory:

6314 Q cestovný ruch

6310 Q financie

ŠO 6310 Q financie  je pilotný projekt v systéme duálneho vzdelávania

v spolupráci s Tatra bankou

Prijímacie konanie bude prebiehať v budove školy v  termínoch:

26 . júna 2018 o 9:00 hod. – prvé kolo

28. augusta 2018 o 9:00 hod. – druhé kolo

Podmienky uchádzačov o štúdium na Vyššom odbornom štúdiu

  • Úspešné zloženie maturitnej skúšky
  • Podanie vyplnenej vysokoškolskej prihlášky s uvedením preferovaného študijného odboru (bez poplatku)
  • Osobná účasť na prijímacom konaní, ktoré prebieha bez skúšok, pozostáva z absolvovania krátkeho motivačného rozhovoru

Prihlášky posielajte do 31.5.2018., resp. 22.8.2018 na adresu našej školy:

VOŠ pri OA, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Novú triedu uvedených študijných odborov neotvoríme v prípade nenaplnenia minimálneho počtu študentov 17