logo“TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”

Project number: n° 2015-1-IT01-KA202-004735

Správa zo zasadania riadiaceho výboru projektu TRAM-WBL.

V dňoch 22.2. – 23.2.2018 sa uskutočnilo na našej škole OA Dudova 4 v Bratislave 5. stretnutie riadiaceho výboru partnerov inovačného projektu ERASMUS+ KA2 aktivity “TRAM-WBL”.

22.2. o 09:30 – 17:30 h a 23.2. o 09:00 – 13:30 h.

Zúčasnili sa ho partneri z Talianska, Nemecka, Portugalska, Grécka, Lotyšska.

Na úvod účastníkov privítal riaditeľ školy, Ing. Stanislav Krchnák. Následne sa uskutočnila prehliadka školy, rozhovory so žiakmi a zčiteľmi.

Ústrednou témou rokovania bolo zhodnotenie realizovaných aktivít, v akom štádiu plnenia sú rozpracované aktivity a boli špecifikované najbližšie aktivity.

Riešili sa procesné kroky k zdokonaleniu fungovania TRAM-WBL Mobility Portal, jeho funkcionality, napĺňanie databázy, formulácia štruktúry Intellectual outputs (IO) 4, 5, 6.

Uskutočnilo sa stretnutie našich žiakov a učiteľov, ktorí sa zúčastnili zahraničnej mobility KA1 ERASMUS+ (project “MEMO” v r. 2017 v ČR v Ostrave). Žiaci si pripravili prezentáciu a následne diskutovali o svojich skúsenostiach so zahraničnou praxou. Do diskusie sa zapojili aj učitelia, ktorých mobilita čaká tento rok v apríli do Nemecka v meste Jena tiež v rámci projektu “MEMO”.

Ďalej sa pripravoval marketingový plan pre IO 5,IO6; externý evaluátor predniesol monitorovaciu správu.

Dohodol sa termín záverečného stretnutia riadiaceho výboru, ktorý sa uskutoční v júli 2018
v Taliansku, v mieste koordinátora projektu – Vicenza.

Podujatie prebiehalo v pokojnej priateľskej atmosfére a stanovené ciele boli splnené.

V predvečer mítingu dňa 21.2. sa uskutočnilo neformálne stretnutie účastníkov, počas ktorého koordinátorka praxe a učiteľka odborných ekonomických predmetov Eva Polášková sprevádzala skupinu po kultúrno – historických pamätihodnostiach Bratislavy.

Večer po prvom pracovnom dni sa uskutočnila spoločná večera v reštaurácii, kde účastníci mohli ochutnať typické slovenské špeciality.