V rámci európskeho projektu ERASMUS + Mobility sa vyučujúce Obchodnej akadémie Dudova, Ing. Kristína Tokárová Mgr. Viera Matejová zúčastnili dvojtýždňovej pracovnej stáže v Spolkovej republike Nemecko, v meste Jena.

Programom stáže bola návšteva vzdelávacích inštitúcií a škôl, ako aj firiem – Hotel „ Zur Noll“ÜAG, v ktorých študenti Vyššej odbornej školy Dudova absolvovali praktikum. Hlavným bodom bolo oboznámenie sa s duálnym systémom vzdelávania v Nemecku - spolupráca školy s podnikmi/centrami výkonu odbornej praxe, porovnanie systémov odborného vzdelávania v Nemecku a na Slovensku. Prebiehali rokovania o pokračujúcej spolupráci pri výmenných stážach študentov vykonávajúcich odbornú prax, diskusie s pracovníkmi zapojenými do programu Erasmus+. Podstatnou súčasťou bolo získavanie informácií o uplatňovaní ECVET odborného školstva v Nemecku, nových zručností pri využívaní  rôznych výučbových metód a „Job shadowing“. Realizovali sa rozhovory so zamestnancami škôl na rôznych úrovniach manažmentu a so študentami v odlišnom kultúrnom prostredí.

Dôležitú zložku komunikácie tvorilo nadväzovanie kontaktov pre vzájomnú spoluprácu s možnosťou praxe aj pre študentov obchodnej akadémie. Z navštívených vzdelávacích inštitúcií stojí za spomenutie Ernst Abbe Fachhoschule Jena ako aj Karl -Volkmar - Stoy - Schule.

Firmy a školy, ktoré sme navštívili, mali bohaté skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou a výmenou študentov. Stretli sme sa s ústretovosťou, ochotou pokračovať v spolupráci a priniesli sme možnosti konkrétnej spolupráce s európskou školou Karl -Volkmar - Stoy – Schule.

http://www.stoyschule.de