História školy

Z histórie po súčasnosť

Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava sa nachádza v Petržalke, časť Háje. Poloha školy je v rámci bratislavskej Petržalky výhodná, príjemná i dobre dostupná.

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou.

Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia.

Prešla rôznymi stupňami vývoja:

  • v roku 1964 bol zmenený názov školy na Ekonomickú školu, 3 ročné štúdium, s maturitou,
  • v roku 1992 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu, 4 ročné štúdium s maturitou a
  • pomaturitné 3 ročné Vyššie odborné štúdium v odboroch cestovný ruch a financie,
  • v šk. roku 2020/2021 bol otvorený nový študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické), 5 ročné štúdium s maturitou.

Všetky snaženia školy smerujú k tomu, aby naši žiaci našli v škole „druhý domov“, aby v príjemnej atmosfére získali, čo najviac odborných i všeobecných vedomostí, ktoré uplatnia v ďalšej praxi. Cieľom školy je, aby bol naďalej veľký záujem o našich absolventov na trhu práce a aby škola pripravila žiakov na ďalšie štúdium na vysokých školách.

Hospodárska škola
Hospodárska škola
Palisády
Ekonomická škola s maturitou
Zochova
Zochova 6/8
Dudova 4
Dudova 4

1954/55

Vznik školy

Hospodárska škola

ako jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia

adresa: Palisády 44, Bratislava

1954/55

1964/65

Ekonomická škola

zmena názvu školy - Ekonomická škola (trojročné štúdium) - denné

Stredná ekonomická škola (päťročné štúdium s maturitou) - denné, večerné a diaľkové štúdium

adresa: Palisády 38, Bratislava

1983/84

Stredná ekonomická škola

denné štvorročné od roku 1985

denné pomaturitné, večerné, diaľkové

adresa: Zochova 6/8

1983/84

1990

Obchodná akadémia

obchodná škola, vyššia odborná škola

denné štvorročné, dvojročné štúdium - obchodná škola

štvorročné štúdium popri zamestnaní, diaľkové a večerné

trojročné denné pomaturitné štúdium s názvom Vyššia odborná škola

adresa: Zochova 6/8 a VOŠ Panenská

1998

zmena: Obchodná akadémia a vyššie odborné štúdium pri obchodnej akadémii

adresa: OA - Dudova 4, Bratislava; VOŠ - Krásnohorská 14, Bratislava

1998

2020

Nový odbor

v šk. roku 2020/2021 bol otvorený nový študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické), 5 ročné štúdium s maturitou.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava