PROFIL ABSOLVENTA

 

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

 

denné pomaturitné štúdium vyššieho odborného štúdia

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

Spôsob ukončenia štúdia:

absolventská skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“

Poskytnutý stupeň vzdelania[1])

vyššie odborné  vzdelanie - terciárne

ISCED 5B

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

v profesiách a pracovných pozíciách štátneho a verejného sektora,  v inštitúciách poskytujúcich finančné služby, vo sfére bankovníctva, poisťovníctva a v rôznych podnikateľských  subjektoch

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

 

vzdelávacie programy na úrovni vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie, resp. zmenu.

 

 


Názov a adresa školy

Obchodná akadémia Dudova 4, pomaturitné štúdium vyššieho odborného štúdia, 851 02  Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

finančné prostredie

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

63 10 7 financie

Stupeň vzdelania

vyššie odborné -terciárne vzdelanie – ISCED 5B

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

 

Celková charakteristika absolventa

Absolventi skupiny študijných odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby – 6310 7 financie, sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v profesiách a pracovných pozíciách štátneho a verejného sektora, v inštitúciách poskytujúcich finančné služby, vo sfére bankovníctva, poisťovníctva a v rôznych podnikateľských  subjektoch, pre ktoré je podmienkou ukončené vyššie odborné štúdium alebo pomaturitné špecializačné štúdium.

Uvedené odborné činnosti, si vyžadujú dosiahnutie určitého veku, osobnej zrelosti, skúseností, kvalifikovanú odbornú prípravu s osvojenými vedomosťami, nadobudnutými zručnosťami a postojmi potrebnými pre výkon zodpovedajúcich profesií s vysokými nárokmi na osobnostný rozvoj.

Absolventi vedia samostatne získavať, posudzovať, hodnotiť, spracúvať relevantné informácie a vhodne ich využívať a aplikovať v praxi. Sú pripravení projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa na meniace sa ekonomické a spoločenské podmienky.

Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa je formovanie jeho vlastností a osobnostných postojov, v ktorých má popredné  miesto  zodpovednosť, vytrvalosť, spoľahlivosť, presnosť, disciplína, diskrétnosť, komunikatívnosť a kultivované vystupovanie.

Absolventi sú pripravení pracovať samostatne aj v tíme, vedia využívať nové trendy a metódy v danej profesii a majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj .

Na základe získaných vedomostí a zručností sa predpokladá ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia  v odbore.

Po absolvovaní školského vzdelávacieho programu financie spĺňa absolvent tieto kompetencie:

Kľúčové kompetencie

Vzdelávanie na vyššom odbornom štúdiu je  v súlade s cieľmi  odborného vzdelávania na úrovni terciárneho vzdelávania  ISCED 5B a  smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sú  zakomponované do všetkých vzdelávacích oblastí. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií náš školský vzdelávací program vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:

 

-          absolvent študijného odboru 6310 7  financie je kvalifikovaným odborníkom, pracovníkom plne pripraveným pre trh práce,

-          samostatne zvláda praktickú odbornú činnosť na danom pracovisku – v bankovom sektore, v poisťovniach a vo finančných inštitúciách,

-          je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri práci a riešení problémov,

-          tímová práca je pre absolventa dominantným princípom na budúcom pracovisku,

-          aktívne a sústavne sa vzdeláva nielen prostredníctvom vyučovania, čerpá i z moderných médií a využíva projektovú činnosť,

-          štúdium a ovládanie cudzích jazykov poskytované školou ho zaraďuje do kategórie plne vybavených odborných pracovníkov,

-          súhrn teoretických a najmä praktických zručností kvalifikuje absolventa do pozície riadiaceho pracovníka stredného a vyššieho  manažmentu.

-

Vzdelávanie  na úrovni ISCED 5B smeruje k získaniu zodpovedajúcich schopností na požadovanej úrovni.

a) komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

Sú základom pre získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Žiak získava schopnosti potrebné pre pracovný a spoločenský život, ktoré mu umožnia správne s a vyjadrovať ústnou i písomnou formou, spracovávať a využívať písomné materiály, riešiť problémové  a komplexné úlohy. Tieto kompetencie sú prepojené s úrovňou kultúry myslenia, poznávania, spracovávania informácií a schopnosťou komunikovať  v 2 cudzích jazykoch.

Absolvent má:

-          vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

-          vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov

-          štylizovať listy, informačné útvary, vyplňovať formuláre

-          navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

-          osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

-          spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

-          orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

-          vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

 

 

-          vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

-          rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

-          ovládať operácie pri práci s počítačom,

-          pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

-          pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

-          oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

-          Samostatne vykonávať zverenú prácu,

-          Riešiť problémy na pracovisku racionálnym a kreatívnym prístupom

-          Prijímať inovačné pracovné metódy flexibilne

-          Vykonávať zodpovedne zverené úlohy

-          Má byť empatický a trpezlivý v správaní sa ku klientom a spolupracovníkom

-          Vytrvalo riešiť  komplikované i bežné pracovné problémy

-          Pristupovať k práci i ku kolektívu spolupracovníkov v duchu tímovej práce

-          Vystupovať kultivovaným spôsobom s požadovanou sociálnou zrelosťou

-          Odovzdávať presne a dochvíľne  dôležité pracovné materiály

-          Aktívne plniť spoločné ciele zamestnávateľa

-          Schopnosť sebaovládania, sebadisciplíny v záťažových situáciách

 

b)  intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Sú schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti s určitou úrovňou vedomostí s jasným zmyslom pre, sebazdokonaľovania, schopnosť ďalšieho vzdelávania sa počas celého života. Od absolventa sa vyžaduje schopnosť  regulovať svoje správanie, zdokonaľovať základné zručnosti, kreovať vlastnú osobnosť, demokraticky zmýšľať s aspektom na preberanie zodpovednosti za vlastné činy a život.

 

Absolvent má:

-          overovať a interpretovať získané údaje,

-          rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

-          samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

 

 

-          predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

-          ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

-          samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

-          vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

-          určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

-          stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

-          plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

-          overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

-          mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

-          prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

-          predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

-          prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

-          podieľať sa na stanovení krátkodobých cieľov za účelom zlepšenia vlastnej výkonnosti

-          predkladať, formulovať, pozorovať, triediť jednoduchšie návrhy, projekty a hypotézy.

-          Interpretovať a overovať získané údaje

-          rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu

-          rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie a sebadôveru

-          predkladať návrhy na realizáciu práce, za ktorú je zodpovedný

-          riadiť práce na manažérskej úrovni

-          niesť zodpovednosť za vlastnú prácu i prácu tímu

-          plniť plán úloh smerujúcich k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšiť

c)   Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov.  Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod.  Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť

jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

 

Absolvent má:

-            objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

-            získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

-            zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

-            určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

-            vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

-            poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

-            vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),

-            spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.

 

d)  podnikateľské spôsobilosti

Sú schopnosťou orientovať sa na vlastné podnikanie. Učiť sa, prispôsobovať podnikateľskému prostrediu a jeho vývoju. Vedieť využívať informačné toky, vedieť investovať do ľudských zdrojov. Tieto kompetencie vznikajú na základe súhrnu všetkých získaných vedomostí počas štúdia

 

Absolvent má:

-            vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať,

-            orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

-            vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov,

-            samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,

-            viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

-            pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,

-            využívať marketingový manažment,

-            rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

-            vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov,

 

-            ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,

-            zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju s celospoločenskými požiadavkami a potrebami,

-            využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

-            pracovať s materiálmi a informáciami v dvoch cudzích jazykoch,

-            ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

-            rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

-            myslieť systémovo a komplexne,

-            prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy,

-            ovládať podstatu systémovej analýzy,

-            rešpektovať právo a zodpovednosť,

-            mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

-            sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

-            poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,

-            mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,

-            mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

-            robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,

-            chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

-            dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.

-            samostatne plánovať podnikateľské aktivity vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania

-            mať reálnu predstavu o pracovných podmienkach a iných podmienkach v odbore

-            chápať podstatu a princíp podnikania v oblasti finančného hospodárenia a finančného prostredia

-            mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania

-            dokázať vyhľadávať a posudzovať nové podnikateľské príležitosti v súlade s požiadavkami trhového prostredia a vlastnými predpokladmi a možnosťami

-            zachovávať za každých okolností podnikania etický a morálny kódex

 

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom čase.  Nová iniciatíva v oblasti elektronického vzdelávania si kladie za cieľ zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti žiakov. Efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, vrátane možnosti učenia sa formou on-line, výrazne prispeje k realizácii celoživotného vzdelávania pre ľudí rôzneho veku, k udržiavaniu identity komunity a vytváraniu možnosti virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami aj na veľké vzdialenosti. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci.

 

Absolvent má:

-            zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,

-            ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

-            pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,

-            vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

-            vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie,

-            graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

-            komunikovať elektronickou poštou,

-            evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

-            chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

-            posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

-            ovládať periférne zariadenia

-            chrániť informácie pred nežiadúcim zverejnením a manipulovaním

-            evidovať, uchovávať a triediť informácie pre budúce obdobie

-            zvyšovať si pomocou rôznych informačných zdrojov a sústavnou prácou s PC svoju mediálnu gramotnosť

f)  Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú sebapoznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom prispievajú k životu a práci k spoločnosti založených na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života

na Zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumeniu si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.

Absolvent má:

-            porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

-            uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

-            konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

-            poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

-            orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

-            uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

-            poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

-            uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

-            pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

-            chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných chorôb, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

-            uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

-            chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

-            tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

-            dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

-            konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

-            uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

-            zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

-            uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte

 

 

-            podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený pozitívny vzťah.

 

Odborné kompetencie

a/ Požadované vedomosti

Absolvent má:
-      používať osvojené jazykové prostriedky,

-          komunikovať v rôznych, bežných aj špecifických situáciách a spoločenských úlohách a preukázať osvojené jazykové prostriedky a komunikatívne kompetencie,

-          definovať podstatu manažmentu a jeho jednotlivé pojmy,

-          definovať a vysvetliť základné manažérske funkcie,

-          uviesť príklady metód a techník hodnotenia vlastnej práce a práce iných,

-          vybrať a popísať formy a techniky verbálnej komunikácie a neverbálne jazykové prostriedky

-          popísať a vysvetliť pravidlá pre úpravu písomností podľa platnej STN, zásady správnej štylizácie písomností,

-          popísať metódy získavania ekonomických informácií a spôsoby ich kvalifikovaného využitia,

-          definovať a vysvetliť základné ekonomické pojmy a kategórie,

-          popísať zákonitosti fungovania ekonomických zákonov trhovej ekonomiky,

-          popísať súvislosti medzi makro a mikroekonomikou,

-          uviesť základy z oblasti hospodárskej politiky štátu,

-          uviesť základné princípy financovania, rozpočtu, účtovníctva, štatistiky,

-          definovať nástroje tuzemského a zahraničného platobného styku,

-          popísať štruktúru daňovej sústavy SR, rozpočtovú, monetárnu, dôchodkovú a zahranično-obchodnú politiku štátu a štruktúru národného hospodárstva,

-          definovať základné oblasti práva a popísať organizáciu právneho systému,

-          vybrať a uviesť právne normy potrebné pre bežný chod firmy,

-          definovať pravidlá podnikania a príslušné právne predpisy v sektore,

-          vybrať a popísať základné metódy a spôsoby riadenia ekonomických procesov a možnosti využitia v podnikateľskej činnosti,

-          definovať a vysvetliť  špecifiká účtovníctva rôznych podnikateľských subjektov,

-          popísať význam a nástroje marketingu, marketingové funkcie a techniky,

-          definovať hlavné charakteristiky projektu a popísať cyklus projektového riadenia

-          uviesť základné zásady a pravidlá spoločenského styku.

-          základy ekonomiky, schopnosť aplikovať ekonomické vedomosti na podnikovo-hospodársku úroveň v cestovnom ruchu,

 

-          vedomosti a praktické zručnosti v oblasti podnikania, s osobitným zreteľom na podnikanie vo finančnom prostredí,

-          schopnosť orientovať sa v medzinárodných aktivitách orientovaných na oblasť finančného trhu, samostatne myslieť, pohotovo a operatívne rozhodovať, zvládať zásady spoločenského protokolu so schopnosťou bezprostrednej aplikácie,

-          vedomosti o platných právnych predpisoch a iných legislatívnych opatreniach o podmienkach platobného styku a všetkých  nástrojoch vnútorného i zahraničného platobného styku,

-          cudzojazyčné vedomosti a zároveň ovláda najmä odbornú, ale i spoločenskú komunikáciu potrebnú pre výkon služieb so zahraničnou klientelou,

-          schopnosť adaptovať sa na konkrétne pracovné a spoločenské situácie podľa etických, právnych a sociologických princípov,

-          informačné a administratívne technológie,  výpočtovú techniku a informatiku.

b/ Požadované zručnosti

Absolvent vie:

-          aplikovať teoretické odborné poznatky a metódy prieskumu trhu pri riešení praktických úloh,

-          plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať konkrétne pracovné postupy,

-          zadeliť si pracovné postupy podľa dôležitosti a tak dosiahnuť racionálne pracovné tempo,

-          riešiť odborné problémy a v práci uplatňovať zodpovedajúce právne predpisy a normy,

-          spracovať vecne, štylisticky i gramaticky správne dokumenty, korešpondenciu, informácie a  písomnosti pracovného i osobného charakteru na požadovanej formálnej i obsahovej úrovni,

-          využívať a spracúvať špeciálne druhy dokumentov, formulárov, tlačív s pomocou modernej kancelárskej techniky, s uplatňovaním pravidiel STN,

-          analyzovať a kontrolovať správnosť a úplnosť písomných dokladov,

-          vykonávať účtovné operácie v jednoduchom i podvojnom účtovníctve na konkrétnom pracovisku,

-          vypracovať marketingovú koncepciu a marketingový plán v konkrétnej oblasti,

-          vypracovať daňové priznanie, spracovať a viesť dokumentáciu pre platobný a zúčtovací styk s obchodnými partnermi a peňažnými ústavmi,

-          spracovať a viesť mzdovú agendu malého a stredného podniku,

-          spracovať doklady pre registráciu a prevádzkovanie živnosti,

-          vypracovať cenovú kalkuláciu produktu,

-          triediť, spracúvať a hodnotiť súbory informácií s využitím najmodernejších informačných technológií, pri práci s počítačom a využívať zodpovedajúce programové softwarové vybavenie,

-          pracovať s odbornou literatúrou a ďalšími informačnými zdrojmi a využívať ich vo svojej

práci,

-          pracovať s projektmi,

 

-          riešiť samostatne alebo v tíme problémové úlohy, interpretovať výsledky a prijímať rozhodnutia,

-          zvládať interpersonálne vzťahy na pracovisku i s klientmi, ktorým poskytuje služby,

-          taktne komunikovať so zákazníkmi a využiť všetky nástroje verbálnej a neverbálnej komunikácie v bežnom spoločenskom i  v odbornom kontakte,

-          informovať domácich aj zahraničných klientov a partnerov o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú predmetom ich záujmov,

-          v  komunikácii s klientmi využívať cudzí jazyk,

-          poskytovať poradenské a ďalšie služby požadované v styku s klientom,

-          pracovať v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce.

-          spracovať dokumenty a informácie na požadovanej formálnej i obsahovej úrovni,

-          vykonávať účtovné operácie v jednoduchom i podvojnom účtovníctve na konkrétnom pracovisku,

-          obsluhovať a využívať výpočtovú techniku ( e-mail, tabuľkové procesory, textové editory ),  telekomunikačnú a kopírovaciu techniku, audiovizuálnu techniku,

-          ovládať počítačový softvér pre obchodné činnosti a operácie používané vo finančnom prostrredí

-          vypracovať hospodársku korešpondenciu klasickou a elektronickou formou v materskom i cudzom jazyku a využívať špeciálne druhy dokumentov,

-          používať odborný jazyk v materčine i v cudzom jazyku,

-          komunikovať so zákazníkom a využiť všetky nástroje verbálnej a neverbálnej komunikácie v bežnom spoločenskom i  v odbornom kontakte,

-          vyhotovovať korešpondenciu a písomnosti na požadovanej formálnej úrovni podľa správnej formálnej, pravopisnej i štylistickej normy,

-          poznať informačné a administratívne techniky pri riešení konkrétnych prípadov na pracovisku,

-          samostatne vykonávať obchodno-prevádzkové činnosti,

-          analyzovať a kontrolovať správnosť a úplnosť písomných dokladov,

-          poskytovať poradenské služby a ďalšie služby požadované v styku s klientom,

-          využívať primárne i sekundárne zdroje informácií z oblasti financií (periodiká, .... ),

-          zadeliť si pracovné postupy podľa dôležitosti, a tak dosiahnuť racionálne pracovné tempo,

-          pracovať s pomocným technickým vybavením pracoviska.

 

V študijnom odbore financie  63 10 7

Absolvent vie:

-          využívať základy ekonomiky, ekonomické vedomosti o konkrétnych podmienkach bankového sektora, poisťovní a finančných inštitúcií,

 

-           analyzovať súhrn poznatkov, vedomostí a návykov orientovaných na prácu v prevádzke,

-          požívať vedomosti o základných princípoch financovania, rozpočtu, účtovníctva, štatistiky,

-          využívať základné pojmy a činnosti v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, burzovníctva a finančníctva,

na základe získaných teoretických vedomostí rozvíjať medziľudské vzťahy v rámci   pracoviska       i v osobnom živote,

-     formulovať v odbornej diskusii správne otázky, názory, postoje,

-          aplikovať právne normy potrebné pre bežný chod firmy a vie hľadať správne, právne, primárne informačné pramene,

-          aplikovať vedomosti, výskum trhu a marketingu a manažmentu na konkrétne podmienky podniku

-          vypracovať individuálne kalkulácie produktov a služieb

-          poskytovať informácie  z oblasti finančného trhu

-          reprodukovať a využívať poznatky  z oblasti bankovníctva, poisťovníctva i burzovníctva.

c/  Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

-          samostatnosťou pri vykonávaní zverenej práce,

-          kreativitou a racionálnym prístupom pri riešení problémov na pracovisku

-          flexibilitou v pracovnom zadelení a prijímaní inovačných pracovných metód,

-          zodpovednosťou pri vykonávaní zverených úloh,

-          empatickým a trpezlivým správaním sa ku klientom i spolupracovníkom,

-          vytrvalosťou pri riešení komplikovaných pracovných problémov,

-          tímovým prístupom k práci i ku kolektívu spolupracovníkov,

-          prosociálnym správaním sa a kultivovaným vystupovaním s požadovanou sociálnou zrelosťou,

-          presnosťou a dochvíľnosťou pri kompletizovaní a odovzdávaní dôležitých pracovných materiálov,

-          aktivitou pri plnení spoločných cieľov zamestnávateľa,

-          schopnosťou sebaovládania, sebadisciplíny v záťažových situáciách.

-          zodpovednosťou a diskrétnosťou,

-          vytrvalosťou, spoľahlivosťou, presnosťou a dochvíľnosťou,

-          flexibilitou, kreatívnosťou, tvorivosťou,

-          rozhodnosťou, iniciatívnosťou a rozvážnosťou,

-          predvídavosťou, pohotovosťou a operatívnosťou pri rozhodovaní,

-          samostatným myslením a racionálnym postojom k riešeniu problémov,

-          schopnosťou pracovať samostatne a spolupracovať  s tímom,

-          komunikatívnosťou a kultivovaným vystupovaním,

-          schopnosťou pružne sa prispôsobovať zmenenej situácii a podmienkam,

-          uvedomením si potreby rozvýjania schopností a sústavného celoživotného vzdelávania.[1] Podľa klasifikácie ISCED