Podmienky štúdia

Podmienky uchádzačov o štúdium na Vyššom odbornom štúdiu v školskom roku 2019/2020

Prijímacie konanie na Vyššom odbornom štúdiu pri obchodnej akadémii Dudova 4, Bratislava

VOŠ pri OA Dudova 4, Bratislava otvára v šk. roku 2019/2020 študijné odbory:

6314 Q cestovný ruch

6310 Q financie - pre systém duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatrabankou

Prijímacie konanie bude prebiehať v budove školy v termínoch:

25. júna 2019 o 9. 00 hod. - prvé kolo

22. augusta 2019 o 9. 00 hod. - druhé kolo

 Podmienky uchádzačov o štúdium na VOŠ

  • Úspešné zloženie maturitnej skúšky

  • Podanie vyplnenej vysokoškolskej prihášky s uvedením preferovaného študijného odboru (bez poplatku) s priloženým životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia.

  • Maturanti, ktorí maturujú v roku 2019 predložia osobne, alebo poštou overené maturitné vysvedčenie hneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 14. júna 2019 na adresu školy.

  • Osobná účasť na prijímacom konaní, ktoré pozostáva z osobnostného testu a krátkeho  motivačného rozhovoru.

 

Prihlášky posielajte do 31. 05. 2019 – prvé kolo a do 31. 07. 2019 druhé kolo na adresu našej školy:

Vyššie odborné štúdium pri OA Dudova 4, 851 02 Bratislava

 

Novú triedu uvedených študijných odborov neotvoríme v prípade nenaplnenia minimálneho počtu študentov:

6310 Q financie - pre systém duálneho vzdelávania minimálne 10

6314 Q cestovný ruch minimálne 17

 

Ing. Oľga Ferenčíková

riaditeľka školy

 

 
 
 
 
 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava