Ako vyplniť prihlášku na VŠ

Pokyny nа vypĺňanie prihlašky na VŠ

Pokyny nа vypĺňanie prihlášky na VŠ

Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené správne, to znamená, v súlade s týmito pokynmi:

· vyplniť čitateľne veľkým tlačeným písmom

· uviesť presný názov VŠ, fakulty, študijného programu

· hlásite sa na bakalársku formu štúdia

· zistiť počet prihlášok na jednu fakultu, zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, študijných programov

· doplniť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka a nejdete ho študovať ako študijný program

· v položke Forma štúdia treba doplniť slovom denná alebo externá podľa informácie o možnostiach štúdia

· v položke Metóda štúdia doplňte slovom prezenčná alebo dištančná, alebo

kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia

· predmety vypisovať podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše, vyčiarknuť políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku

· nezabudnúť uviesť prílohy, ak ich VŠ žiada (napr. životopis, overenú kópiu

vysvedčenia,...);

· nezabudnúť nalepiť ústrižok poštového poukazu o zaplatení manipulačného poplatku (kópiu si odložiť)

· nezabudnúť na podpis a dátum !

· zistiť, či vami zvolená VŠ vyžaduje potvrdenie od lekára

· údaje neprepisovať!

· vyplnenú prihlášku dávate na overenie triednemu učiteľovi, ktorý skontroluje známky a priemery

· s overenou prihláškou idete do kancelárie školy, kde dostanete na prihlášku pečiatku školy

· pokiaľ prihlášku na VŠ neodnesiete osobne, odporúčam ju poslať ako doporučený list.

Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku

Toto tlačivo je určené pre záujemcov o štúdium na vysokej škole. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač o štúdium na vysokej škole sleduje informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole a podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo fakulta, alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu alebo z iných relevantných informačných zdrojov.

1. strana

Podľa informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole uchádzač vyplní jeden alebo viac študijných programov.

V položke Forma štúdia vyplní slovom denná alebo externá podľa informácie o možnostiach štúdia.

V položke Metóda štúdia doplní slovom prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia. Prezenčnú metódu štúdia charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je učiteľ v priamom kontakte so študentom. Študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí. Niektoré programy v externej forme štúdia sa uskutočňujú dištančnou metódou štúdia. Informáciu o metóde štúdia je možné nájsť v publikácii Ako na vysokú školu. Študijný program, pri ktorom nie je vyznačená metóda štúdia, sa uskutočňuje v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda štúdia alebo kombinovaná metóda štúdia je pri študijnom programe vyznačená.

V prípade, že je súčasťou prijímacieho konania aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak do položky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka napíše slovom napr. anglický alebo nemecký, alebo iný jazyk z ponúkaných možností príslušnej fakulty.

Rok maturitnej skúšky vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, ktorí uvedú aktuálny rok, v ktorom sa bude maturitná skúška konať. Absolventi stredných škôl uvedú rok úspešného vykonania maturitnej skúšky.

Položku Absolvovaná stredná škola vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, ktorí vyznačia krížikom druh strednej školy, v ktorej študujú.

Položku Kód strednej školy vyplní len uchádzač maturujúci v tomto školskom roku s pomocou strednej školy. Kód strednej školy je 9-ciferné identifikačné číslo školy a vypĺňa sa podľa registra škôl a školských zariadení, ktorý je platný k 1. septembru aktuálneho školského roku. Gestorom spravovania registra škôl a školských zariadení je Ústav informácií a prognóz školstva a tento register je publikovaný na ich webovej stránke www.uips.sk v časti Regionálne školstvo v položke Dostupné databázy v súbore Sieť stredných škôl v školskom roku 2007/2008. Kód strednej školy nemôže byť 6-ciferné číslo, ktoré sa začína číslicou 5. V prípade spojenej strednej školy uvedie kód organizačnej zložky, napr.: spojená stredná škola má dve organizačné zložky: obchodnú akadémiu a strednú poľnohospodársku školu, a preto pri uchádzačoch z obchodnej akadémie spojená stredná škola uvedie kód príslušnej obchodnej akadémie a pri uchádzačoch zo strednej poľnohospodárskej školy uvedie kód príslušnej strednej poľnohospodárskej školy. V prípade absolvovania strednej školy v zahraničí uvedie uchádzač kód 999 999 999. Uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcich rokoch, nevypĺňa položku Kód strednej školy.

Názov strednej školy odpíše uchádzač buď z vysvedčenia o maturitnej skúške, alebo uvedie taký, ktorý je platný k 1. septembru daného školského roku. V prípade spojenej strednej školy uvedie názov organizačnej zložky.

Kód študijného odboru vyplní stredná škola aj v prípade maturujúcich uchádzačov v tomto školskom roku, príp. uchádzač podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 571/2006 Z. z. z 2. októbra 2006, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania. V elektronickej podobe sa nachádzajú na webovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva www.uips.sk v časti Štatistika, služby a štandardizácia v položke Číselníky študijných a učebných odborov. Kód študijného odboru je 7-ciferné číslo, ktoré je možné napísať podľa vysvedčenia o maturitnej skúške tak, že odpíšeme kód odboru a za ním kód zamerania. V prípade, že je na maturitnom vysvedčení uvedený 5-ciferný kód odboru bez zamerania, doplníme tento kód sprava nulami.

Stupeň dosiahnutého vzdelania vyplní stredná škola aj v prípade maturujúcich uchádzačov v tomto školskom roku, príp. uchádzač podľa aktuálneho číselníka STDVZD:

4 – úplné stredné odborné vzdelanie v strednom odbornom učilišti ukončené maturitnou skúškou,

5 – úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu ukončené maturitnou skúškou,

6 – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou,

7 – vyššie odborné vzdelanie ukončené absolutóriom.

Všetky potrebné údaje o strednej škole sa nachádzajú v publikácii Sieť stredných škôl v školskom roku 2007/2008, ktorú každoročne vydáva Ústav informácií a prognóz školstva a v elektronickej podobe je na webovej stránke www.uips.sk v časti Regionálne školstvo.

2. strana

Uchádzač uvedie prospech zo štúdia v strednej škole v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola alebo fakulta. Ak na vyplnenie nepostačuje predtlačená tabuľka, uvedie prospech zo strednej školy v samostatnej prílohe. Uchádzač maturujúci v tomto školskom roku nevypĺňa prospech v poslednom ročníku a v časti Klasifikácia maturitnej skúšky vyplní iba stĺpec Predmet maturitnej skúšky a stĺpec Úroveň. Uchádzač maturujúci pred rokom 2004 vyplní v časti Klasifikácia maturitnej skúšky stĺpec Predmet maturitnej skúšky, stĺpec Ústna forma (známka) v rámci internej časti, Dátum maturitnej skúšky a Priemer maturitnej skúšky.

Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných vzorov uvádza osobitne v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.

V prípade uchádzačov maturujúcich nie v tomto školskom roku, ktorí k prihláške priložia overené fotokópie všetkých výročných vysvedčení zo strednej školy a overenú fotokópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, nie je potrebné potvrdzovať správnosť údajov strednou školou.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe vyplní uchádzač podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.

3. strana

V časti Prehľad o predchádzajúcom (i neskončenom) štúdiu na vysokej škole uchádzač vyplní položku Stupeň dosiahnutého vzdelania v prípade ukončeného vysokoškolského štúdia slovom alebo číslom podľa aktuálneho číselníka STDVZD:

7 – prvý stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske alebo vyššie odborné vzdelanie ukončené absolutóriom,

8 – druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske, doktorské,

9 – tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské (nevzťahuje sa na špecializačné štúdium a certifikačné prípravy zdravotníckych pracovníkov, toto štúdium upravuje vlastný číselník, ktorý vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR).

Podľa požiadavky vysokej školy môže byť prílohou k prihláške životopis, overené fotokópie výročných vysvedčení zo strednej školy, overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu).

Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

4. strana

Je určená vysokým školám alebo fakultám ako vzor.

 

Špecifické vývinové poruchy učenia

Naša krajina dáva možnosť všetkým deťom bez rozdielu získať kvalitné základné vzdelanie, čo je nevyhnutný predpoklad pre život, prácu či ďalšie štúdium vo vyspelej spoločnosti. K tomu, aby sa mohol človek vzdelávať, je nevyhnutné, aby vedel dobre čítať a písať. Nie je možné pochybovať o tom, že zvládnutie správnej techniky čítania má pre vzdelávanie prvoradý význam, a to aj v súčasnej modernej spoločnosti, presýtenej špičkovými technológiami.

Prevažná väčšina detí na základných školách sa bežne používanými metódami naučí správne čítať a písať a tým dostane základ, na ktorom buduje svoje vzdelávanie a životné uplatnenie. Okrem tejto veľkej skupiny máme v školách určité percento detí, ktoré v dôsledku drobného poškodenia niektorej mozgovej oblasti, prípadne jej nerovnomerného či nedostatočného vývinu, má mimoriadne problémy so zvládaním techniky čítania, prípadne písania. Zaujímavosťou je, že takéto deti majú zväčša priemernú, často nadpriemernú inteligenciu.

Tieto jednotlivé poruchy zaraďujeme k tzv. vývinovým poruchám učenia. Vývinovým z toho dôvodu, že ide o poruchy, ktoré sa prejavia až na určitom stupni vývinu (napr. vstupom do školy). Takéto poruchy učenia môžu život dieťaťa veľmi negatívne ovplyvniť na dlhú dobu, prípadne úplne znemožniť jeho plynulé vzdelávanie.

Špecifické vývinové poruchy učenia rozdeľujeme na tri základné skupiny:

-         vývinová porucha čítania (dyslexia)

-         vývinové poruchy písania (dysgrafia, dysortografia)

-         vývinová porucha počítania (dyskalkúlia)

Vývinová porucha čítania

-         dyslexia

„Je to neschopnosť naučiť sa čítať aj napriek tomu, že dieťa absolvuje bežnú výuku a má primeranú inteligenciu“.

Dyslexia je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, objavuje sa väčšinou už od začiatku školskej dochádzky a vytvára veľký rozdiel medzi schopnosťou čítať a intelektovými schopnosťami. Dyslexia zasahuje celú osobnosť dieťaťa, nejde o izolovanú poruchu. Dyslektik má často poruchy menejcennosti a narušené sebavedomie. Vytvára sa u neho nechuť k čítaniu, často aj s tým súvisiacemu vzdelávaniu ako takému. Rodičia, ktorí veľakrát nechápu problém dieťaťa ho preťažujú, trestajú, či obviňujú z lenivosti a porovnávajú so súrodencami či spolužiakmi.

Dyslexia sa prejavuje tým, že dieťa nie je schopné sa naučiť spájať jednotlivé písmená do slabík a tie do slov. Často si zamieňa podobné písmená (b-d, a-o, u-v, a pod.), pridáva písmená či slabiky na koniec slova, slabiky prehadzuje, nesprávne číta a pod. Jedným z ďalších charakteristických znakov je to, že dieťa nedokáže vôbec, prípadne dokáže len málo porozumieť prečítanému textu, nevie ho primerane reprodukovať.

Cieľom nápravy dyslexie je dosiahnutie sociálne únosnej úrovne čítania, aby žiak bol schopný sa samostatne vzdelávať a následne vyjadrovať svoje myšlienky. Základným predpokladom nápravy je komplexné odborné vyšetrenie (lekárske, psychologické, špeciálno-pedagogické, prípadne neurologické). Odborník či odborníci stanovia stupeň dyslexie a na základe toho vhodnú terapiu. Na nej sa zúčastňuje predovšetkým pedagóg a rodič, v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a psychológom. V niektorých školách je možné využiť tzv. špeciálne triedy, v ktorých sa venujú po nevyhnutne dlhú dobu práve žiakom trpiacim dyslexiou či inými vývinovými poruchami učenia.

Vývinové poruchy písania

 

-         dysgrafia a dysortografia

Ide o ďalšiu skupinu pomerne rozšírených špecifických vývinových porúch učenia.

„Dysgrafia je poruchou písania, grafomotorického prejavu, neschopnosť správne napodobniť tvary písmen, vynechávanie, resp. pridávanie ich častí či vynakladanie značného úsilia na písanie.“

Dysgrafické dieťa si často pri písaní zamieňa tvarovo podobné písmená (napr. o-a, b-l a pod.), zvukovo podobné písmená (t-v, g-k a pod.). Písmená alebo slabiky v slovách prehadzuje, pridáva, alebo zabúda napísať, nedodržiava bodky, dĺžne, čiarky, prípadne ich umiestňuje na nesprávnom mieste, často nerozlišuje mäkké-tvrdé a krátke-dlhé slabiky.

Prejavuje sa už vstupom do školy, sťaženým osvojovaním si písmen, nečitateľnosťou písma u dieťaťa a pod. Náprava dysgrafie je veľmi problematická a dlhotrvajúca, no pri veľkom úsilí zo strany rodičov, dieťaťa a pedagógov prichádza často k až nečakanému zlepšeniu.

„Dysortografia je porucha pravopisu, prejavujúca sa neschopnosťou dieťaťa uplatňovať naučené gramatické pravidlá.“

Dieťa trpiace dysortografiou je typické tým, že často vynikajúco ovláda gramatické pravidlá (poučky, vybrané slová a pod.), no pri písaní diktátov či iných textov ich nedokáže okamžite uplatniť. Diktát takéhoto dieťaťa je typický mnohými chybami typu nesprávne určené y-i, ý-í.

Náprava je podobne ako u dysgrafie postupná a dlhotrvajúca pod vedením skúseného odborníka. Nadmerné písanie diktátov či rôznych gramatických cvičení má len veľmi slabý efekt a dieťa neprimerane zaťažuje.

Vývinová porucha počítania

-         dyskalkúlia

„Porucha schopnosti operovať s číselnými symbolmi a s číselným radom“.

 

Dyskalkúlia sa často spája s narušenou priestorovou pravo-ľavou orientáciou. Dieťa trpiace dyskalkúliou si nedokáže predstaviť a pochopiť číselný rad, má problémy s prechodom cez desiatku, zamieňa si podobné čísla či poradie číslic.

Odstraňuje sa veľmi ťažko. Na uľahčenie vzdelávania takýchto detí je vhodné používať špeciálne metódy, predtlačenú číselnú os, neskôr kalkulačku či iné pomôcky, ktoré zjednodušia celé vzdelávanie dieťaťa. Vyskytuje sa vo väčšej miere u dievčat.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava