hranicnaV rámci preventívneho programu školy proti sociálno-patologickým javom sa naši žiaci 1. ročníka zúčastnili edukačného vzdelávania v Centre pre liečbu drogových závislostí ( Hraničná 2 ), ktoré sa zaoberá prevenciou, diagnostikou,

liečbou a starostlivosťou poskytovanou občanom v súvislosti s problémami, ktoré vznikajú pri rôznych druhoch závislostí ( drogy, alkohol, gamblerstvo).