Pracovná náplň

Školská psychologička

pomáha riešiť študentom:

 Vzdelávacie ťažkosti a ťažkosti osobnostného charakteru

 • individuálna pomoc začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, pomoc žiakom s ADHD, ADD
 • poskytovanie odbornej psychologickej starostlivosti žiakom s ťažkosťami v správaní a zdravotne znevýhodneným žiakom
 • nespokojnosť so známkami, tréma a strach zo skúšania
 • tréma a strach z maturitnej skúšky
 • otázky duševného       zdravia, duševnej hygiena učenia, zdravého životného štýlu
 • motivácia k učeniu, spôsoby efektívneho učenia
 • adaptačné problémy v triede po nástupe do školy
 • pomoc žiakom, ktorí čelia náročným životným situácií ako situácií, záťaž, stres, náročná situácia v rodine
 • medziľudské vzťahy s rovesníkmi, rodičmi, učiteľmi, narušené vzťahy so spolužiakmi
 • komunikácia, komunikačné ťažkosti
 • sebapoznanie, sebarozvíjanie, sebaprijatie, sebaregulácia
 • neprimerané sebavedomie
 • pocity úzkosti a neistoty ( smútku, hnevu, osamelosti ...)
 • partnerské vzťahy

   rodičom študentov poskytuje:

 • individuálne poradenstvo pri výchovných a vzdelávacích problémoch žiakov
 • poradenstvo ohľadom školskej integrácie
 • poradenstvo ako efektívne pomôcť s domácou prípravou na vyučovanie začlenených aj intaktných žiakov

spolupracuje s pedagógmi školy:

 • individuálne konzultácie s učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese a spoločné hľadanie vhodného prístupu k žiakom
 • pomoc pri       hľadaní vhodného prístupu k individuálne začleneným žiakom
 • poskytovanie odporúčanej odbornej literatúry
 • ponúka prezentácie na konkrétne témy podľa       požiadaviek triedneho učiteľa

Stretnutia realizuje formou

individuálnej intervencie

 • individuálna intervencia so žiakom

prácou so skupinou/školskou triedou:

 • prezentácie a teambuildingy na konkrétne témy
 • životné a profesijné plánovanie, voľba vysokej školy
 • rozvojové aktivity (efektívny učebný štýl, ako úspešne zvládnuť učenie na diaľku, aktivity na podporu a zlepšenie vzťahov v rámci kolektívu triedy, rozvoj emocionálnej inteligencie, rozvoj sociálnych zručností...)
 • realizácia programov, cieľom ktorých je predchádzať vzniku rôznych problémov v triede.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava