Odborná prax pre žiakov v 4. ročníku

Žiaci obchodnej akadémie absolvujú povinnú odbornú prax v podnikateľskom prostredí ako sú obchodné spoločnosti, komerčné banky, poisťovne, alebo štátne inštitúcie. Cieľom predmetu odborná prax je u žiakov prehĺbiť a upevniť odborné vedomosti a praktické zručnosti osvojené v odborných predmetoch teoretického vzdelávania a praktickej prípravy. Úlohou je pripraviť žiakov, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť poznatky získané štúdiom na pracoviskách. Zodpovední za odbornú prax po obsahovej stránke sú vyučujúci Podnikovej ekonomiky v danom ročníku. Medzi zamestnávateľom a školou je uzatvorená zmluva o vykonávaní odbornej praxe. Prax trvá 10 pracovných dní, spolu 60 hodín.
Žiak je hodnotený na vysvedčení z predmetu Prax slovom absolvoval, ak splnil tieto podmienky:

 • vykonal prax v zmluvnej organizácii v rozsahu 60 hodín t. j. 10 pracovných dní,
 • odovzdal koordinátorovi (vyučujúcemu) praxe v stanovenom termíne dokumenty:
  - denník z praxe s popisom činností,
  - písomné potvrdenie o hodnotení praxe od zodpovedného pracovníka (tlačivo o hodnotení odbornej praxe žiaka  - na stiahnutie ),
 • koordinátor (vyučujúci) praxe má právo vrátiť žiakovi dokumenty na doplnenie v prípade, ak nie sú úplné alebo presné,
 • škola má právo kontrolovať účasť žiaka na pracovisku v čase, ktorý je uvedený na zmluve o vykonávaní odbornej praxe. Preto je dôležité dodržiavať pravidlá pre oznamovanie neúčasti žiaka na praxi. Ak žiak vynechá jeden alebo viac dní praxe, je povinný túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť škole a tiež svojmu zamestnávateľovi.

Pokyny k tvorbe Správy z praxe
Žiak vypracuje Správu z praxe formou denníka s popisom činností, ktoré vykonával počas odbornej praxe. Vypracúva sa v slovenskom jazyku, nesmú sa v nej vyskytovať gramatické chyby. Správnosť písomného prejavu je súčasťou hodnotenia práce. V správe nemajú byť použité slangové slová. V prípade čerpania informácií z iných zdrojov je potrebné ich uvádzať v závere správy.
Správa z praxe obsahuje tieto časti

 1. titulný list – názov témy, meno a priezvisko žiaka, trieda, školský rok
 2. obsah – základné informácie o spoločnosti a denník s popisom činností
 3. záver – názor žiaka na prax, hodnotenie zodpovedným pracovníkom
 4. prílohy – tlačivá, grafy, schémy, tabuľky, obrázky

Formálna úprava správy z praxe
Rozsah práce – obsahuje min. 6 strán (bez príloh a titulného listu) v textovom editore Word. Práca je napísaná vo formáte A4, orientácia na výšku. Odovzdáva sa koordinátorovi (vyučujúcemu) praxe vo väzbe.
Písmo – veľkosť písma 12b, typ písma Times New Roman, resp. Arial použité v celej práci jednotne.
Riadkovanie – 1,5 riadka, zarovnanie do bloku, tzn. s pravým i ľavým okrajom., okraje – horný a dolný 25 mm.
Číslovanie strán – arabskými číslicami, rovnakým typom písma bez pomlčiek, s umiestnením v dolnej časti strany (titulný list a prílohy sa nečíslujú).
Prílohy – každá príloha sa začína na novej strane. Označujú sa napr. Príloha č.1

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava