Kritériá pre prijatie - štvorročné štúdium

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2021/2022

do študijného odboru 6317 M obchodná akadémia

pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ

Prijímanie uchádzačov do 1. ročníka sa uskutoční v zmysle § 65 ods. 2 a v súlade a paragrafmi o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie pre uchádzačov:

Počet prijímaných žiakov: 3 triedy, 90 žiakov

Dĺžka štúdia: 4 roky

Termín odovzdania prihlášky zákonným zástupcom na ZŠ: do 08. 04. 2021

Termín odovzdania prihlášky riaditeľa ZŠ na SŠ: do 16. 04. 2021

Termín prijímacích skúšok:

I. termín: 03. 05. 2021 (podľa potreby 04. 05. 2021)

II. termín 10. 05. 2021 (podľa potreby 11. 05. 2021)

Prijímaciu skúšku vykonajú všetci uchádzači, ktorí podali prihlášku na zvolený študijný odbor v stanovenom termíne.

Prijímacia skúška bude formou testu:

 • zo slovenské jazyka a literatúry (SJL),
 • z matematiky (MAT).

Obsah a rozsah skúšok: učivo ZŠ do prvého polroka 9. ročníka.

Bodovanie pri prijímacích skúškach:

Žiak má možnosť získať maximálne 60 bodov + 10 bonusových bodov takto:

 1. dosiahnuté výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry - najviac 30 bodov,
 2. dosiahnuté výsledky prijímacej skúšky z matematiky - najviac 30 bodov,

t. j. spolu najviac 60 bodov.

            Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov za:

 1. výsledky písomnej formy prijímacích skúšok zo SJL, MAT,
 2. víťaz okresného a krajského kola predmetovej olympiády z MAT, SJL alebo z cudzieho jazyka (1. – 3. miesto) získa bonusových 10 bodov.

Spolu najviac získaných 60 bodov + 10 bonusových bodov

 Pri rovnosti súčtu bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:

 • žiak so zmenenou pracovnou schopnosťou - uvedené v prihláške,
 • o ďalšej priorite rozhodne prijímacia komisia.

      Záverečné ustanovenia:

 • riaditeľ školy zverejní na bráne školy a na webovej stránke školy zoznam prijatých a neprijatých žiakov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 20. 05. 2021,
 • v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú na zverejnenom ozname uvedené len kódy pridelené uchádzačom,
 • riaditeľ školy odošle zákonnému zástupcovi uchádzača písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou najneskôr do 20. 05. 2021. Prijatému uchádzačovi súčasne oznámi termín, miesto a spôsob konania zápisu,
 • termín na doručenie potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium je do 25. 05. 2021, potvrdenie sa doručuje cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole,
 • ak zákonný zástupca uchádzača v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné (podľa § 68 ods. 3 školského zákona) a uvedené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí,
 • pre uchádzačov, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemohli zúčastniť prijímacej skúšky, riaditeľ školy určí náhradný termín. Riaditeľovi školy je potrebné predložiť lekárske potvrdenie najneskôr v deň prijímacej skúšky do 8:00 h,
 • proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (§ 68, ods. 4).

Na zjednodušenie komunikácie školy so zákonným zástupcom uchádzača je vhodné na prihláške uviesť telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača.

Kritériá boli schválené a prerokované na pedagogickej rade dňa 11. 02. 2021 per rollam.

Mgr. Dominik Križanovič

riaditeľ školy

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava