Tematické okruhy pre prijímačky na bilingvál

 

Tematické okruhy k prijímacím testom z matematiky


!!! kalkulačky nie sú povolené

 • Počtové operácie v obore prirodzených, celých, racionálnych a reálnych čísel
 • Prirodzené čísla – prvočísla, kritéria deliteľnosti, súdeliteľné a nesúdeliteľné čísla, najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ
 • Reálne čísla – porovnávanie, zobrazenie na číselnej osi, zaokrúhľovanie
 • Priama a nepriama úmernosť – pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere, trojčlenka, mierka mapy
 • Aritmetický priemer
 • Percentá – percento, základ, výpočet počtu percent, vzťah percent, zlomkov a desatinných čísel, jednoduché úrokovanie
 • Premeny jednotiek – jednotky dĺžky, obsahu, objemu, hmotnosti
 • Trojuholník – trojuholníková nerovnosť, súčet vnútorných uhlov, rozdelenie trojuholníkov podľa uhlov a strán, prvky trojuholníka ( výška, ťažnica, ťažisko, stredná priečka)
 • Štvoruholníky – štvorec, obdĺžnik a ich vlastnosti
 • Plošný obsah a obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika
 • Objem a povrch kocky a kvádra – sieť kvádra a kocky, príklady na výpočet objemu a povrchu
 • Kombinatorika – riešenie jednoduchých kombinatorických úloh


Tematické okruhy k prijímacím testom zo slovenského jazyka a literatúry

 

1. Zvuková rovina jazyka a pravopis:

Prozodické vlastnosti: melódia, dôraz, prízvuk, rytmus, tempo, prestávka

Hlásky - samohlásky (dlhé, krátke), spoluhlásky (mäkké, tvrdé, obojaké, znelé, neznelé, zvučné), dvojhlásky

Pravopis -spodobovanie, výslovnosť vokalizovaných predložiek, pravopis predpony s-, z--rytmické krátenie (uplatnenie a výnimky)-rozdeľovanie slov na slabiky (predpony, skupiny spoluhlások v koreni slova)-pravopis v priamej reči-i/y v domácich slovách a v cudzích slovách-veľké písmená

2. Významová/lexikálna rovina jazyka:

Slovná zásoba: jadro, okraj -slovníky: KSSJ, frazeologický, výkladový, prekladový, synonymický, cudzích slov, Pravidlá slovenského pravopisu -slová: plnovýznamové, neplnovýznamové, spisovné, nespisovné, viacvýznamové, jednovýznamové, homonymá, synonymá, antonymá, citovo zafarbené slová, hovorové, knižné, básnické, odborné, slangové, nárečové, historizmy, archaizmy, zastarané slová, neologizmy

Tvorenie slov: odvodzovanie, skladanie (zložené slová), skracovanie (skratky, značky, iniciálové skratky, skratkové slová), preberanie z cudzích jazykov -frazeologizmy (príslovia, porekadlá, pranostiky), združené pomenovania -spisovné a nespisovné výrazy

3. Tvarová/morfologická rovina jazyka:

Gramatické kategórie menné a slovesné-slovné druhy: ohybné/neohybné, plnovýznamové/neplnovýznamové-podstatné mená: konkrétne, abstraktné, vlastné, všeobecné, pomnožné (určenie vzorov skloňovania), hromadné, vzory, skloňovanie slova „pani“, nesklonné podstatné mená-prídavné mená: akostné, vzťahové, privlastňovacie individuálne, privlastňovacie druhové, vzory, stupňovanie -zámená: osobné základné a privlastňovacie, zvratné, ukazovacie, opytovacie, neurčité, vymedzovacie, krátke a dlhé tvary osobných zámen, skloňovanie a vzory, pravopis (oni/ony, sám/samý), vykanie, rozdiel „doň“ a „doňho“-číslovky: základné, radové, neurčité, násobné, skupinové, pravopis (i/y, spolu/oddelene) a vzory-slovesá: plnovýznamové, neplnovýznamové, činnostné, stavové, slovesné tvary (jednoduché, zložené, určité a neurčité), vid-príslovky: miesta, času, spôsobu, príčiny, pravopis-predložky: vokalizované, prvotné a druhotné, jednoduché a zložené-spojky: priraďovacie, podraďovacie-častice-citoslovcia: vôľové a zvukomalebné, pravopis

4. Syntaktická/skladobná rovina

Vetné členy: hlavné a rozvíjacie, podmet (vyjadrený, nevyjadrený), prísudok (slovesný, slovesno-menný), vetný základ (slovesný, neslovesný), predmet (priamy, nepriamy), príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny), prívlastok (zhodný, nezhodný), prístavok (pravopis), viacnásobný vetný člen -vetné sklady: prisudzovací, vety: členenie podľa obsahu/modálnosti, podľa rozvitia, podľa zloženia, podľa členitosti, podľa úplnosti-súvetia: určiť počet viet v súvetí, priraďovacie alebo podraďovacie (podľa spojky)

5. Sloh

Komunikácia: komunikačná situácia, prijímateľ, odosielateľ/vysielateľ, efektívna komunikácia, asertívna komunikácia, umelecký a vecný text, krátke správy, oznámenie, správa poznámka, plagát, vizitka, kľúčové slová, poznámky/konspekt, koncept, ústna reprodukcia, inzerát, reklama, artikulácia, sila hlasu, gestikulácia, mimika, postoj, cielený rozhovor (interview), hlavná myšlienka, téma, pointa, prihláška, úradný/štruktúrovaný životopis, slávnostný príhovor (prívet), diskusia, argument, dokazovanie, protiargument, debata, názor.

6. Literatúra

Ľudová slovesnosť, hádanka, anekdota, nonsens-poézia: verš, slabičný verš, voľný verš, rým (združený, striedavý, obkročný, prerývaný), strofa, refrén, rytmus, druhy lyriky (prírodná, ľúbostná), umelecké prostriedky–trópy a figúry(epiteton, metafora, personifikácia, metonymia, básnická otázka), ľudová pieseň, populárna pieseň, príslovie, porekadlo, pranostika, balada, lyrická/epická báseň-próza, kompozícia literárneho diela – vonkajšia kompozícia – nadpis, odsek, kapitola, diel, verš, strofa, vnútorná kompozícia– úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie, , rozprávač, reč postáv a autorská reč, postavy (hlavné, vedľajšie), dobrodružná literatúra, detektívna literatúra, náučná literatúra a literatúra faktu, bájka, báj/mýtus, legenda, modlitba, poviedka, novela, román, biografický román, povesť, rozprávka(ľudová, autorská), humor, autor - spisovateľ - poslucháč, čitateľ - divák, herec, režisér, scenárista, dramaturg, kniha, knižnica, časopis, noviny, rozhlas, televízia, film, text, ilustrácia, poézia, próza, divadelná hra, literatúra pre deti.

 

 

Talentová skúška – test zo študijných predpokladov na štúdium cudzieho jazyka

Talentová skúška pozostáva z testu zo študijných predpokladov na štúdium cudzieho jazyka. Test je zameraný na vnímavosť na cudzie jazyky, schopnosť pracovať s textom a schopnosť analyzovať neznámy jazyk,  na verbálne zručnosti a slovnú zásobu. Test bol vypracovaný v spolupráci so školskou psychologičkou. Aby ste si takýto test predpokladov na štúdium cudzieho jazyka vedeli predstaviť, kliknutím sem sa dostanete na 3 vzorové úlohy.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava