Vyhodnotenie prijímacích skúšok 2024-2025

Vážení rodičia,

vyhodnotili sme prijímacie konanie pre odbor 6317M74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Rozhodnutia o neprijatí Vám budú doručené poštou. Vo výsledkovej listine (klik) sa viete orientovať podľa kódu testu, ktorý bol žiakovi pridelený na pozvánke na prijímacie pohovory (5-miestny kód testu). 

V prípade, že Vaše dieťa bolo prijaté, pozývame Vás na zápis na našu Obchodnú akadémiu, Dudova 4. Tento prebehne v dňoch 20. mája 2024 (pondelok) a 22. mája 2024 (streda) od 7:30 do 17:00 h na adrese školy. Vyberte si deň, ktorý Vám vyhovuje. Odovzdáme Vám rozhodnutie o prijatí, vyplníte návratku a záväzne potvrdíte nástup. Prosím, uhraďte poplatok za vystavenie ISIC karty – sprievodný list a inštrukcie po kliknutí sem.

Ak váš syn/vaša dcéra nebol/a prijatý/á na štúdium pre naplnenosť miest a máte záujem ho na našu školu umiestniť, podajte odvolanie a rozhodnutie môžeme prehodnotiť. Vzor odvolania tu (klik).

Ak váš syn/vaša dcéra nebol/a prijatý/á na štúdium pre nesplnenie podmienok prijatia, nemôže byť prijatý/prijatá ani v odvolacom konaní.

Samotné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka sa posudzuje podľa § 19 Správneho poriadku. Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku „Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.“.

Podľa § 19 ods. 2 druhej a tretej vety Správneho poriadku „Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.“.

Ak odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka v elektronickej podobe nebolo urobené podľa § 19 Správneho poriadku v nadväznosti na zákon o e-Gov, nemožno hovoriť o účinnom a právne efektívnom podaní.

 

Mgr. Dominik Križanovič

riaditeľ školy

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava