Vyhodnotenie prijímacích skúšok 6317 M74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

Vážení rodičia,

vyhodnotili sme prijímacie konanie pre odbor 6317M74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Rovnako ako pozvánka na prijímacie skúšky Vám bolo doručené rozhodnutie riaditeľa (mailom a cez Edupage konto). Rozhodnutia sme poslali tiež poštou.  Vo výsledkovej listine (klik)  sa viete orientovať podľa kódu testu, ktorý bol žiakovi pridelený na pozvánke na prijímacie pohovory (5-miestny kód testu). 

V prípade, že Vaše dieťa bolo prijaté:

  • odsúhlaste čo najskôr (najlepšie obratom, najneskôr však do 24. mája 2023) prostredníctvom Edupage konta záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na našej škole. Ak Edupage konto nemáte, záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení nájdete  po kliknutí tu a pošlite ho mailom na sekretariat@oadudova.sk,
  • vyplňte návratku, ktorú ste dostali cez Edupage správu (alebo ju nájdete po kliknutí sem) a pošlite nám ju mailom na sekretariat@oadudova.sk, ak ku nám nastúpi,
  • vykonajte platbu k preukazu ISIC, ktorým sa žiaci registrujú v elektronickom systéme dochádzky do školy a vyplývajú z neho aj mnohé zľavy a výhody. List nájdete po kliknutí sem.

Ak váš syn/vaša dcéra nebol/a prijatý/á na štúdium a máte záujem ho na našu školu umiestniť, podajte odvolanie a rozhodnutie môžeme prehodnotiť.

Samotné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka sa posudzuje podľa § 19 Správneho poriadku. Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku „Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.“.

Podľa § 19 ods. 2 druhej a tretej vety Správneho poriadku „Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.“.

Ak odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka v elektronickej podobe nebolo urobené podľa § 19 Správneho poriadku v nadväznosti na zákon o e-Gov, nemožno hovoriť o účinnom a právne efektívnom podaní.

 

Mgr. Dominik Križanovič

riaditeľ školy

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava