Odborné predmety - Financie pre systém duálneho vzdelávania

Odborné predmety Financie pre systém duálneho vzdelávania

Všeobecná ekonomická teória

V rámci predmetu všeobecná ekonomická teória si študenti osvojujú základný pojmový aparát ekonomickej vedy a na základe pochopenia a poznania ekonomických javov a ich vzájomných príčinných súvislostí analyzujú a hodnotia ekonomické procesy súčasnosti.

Teoretické problémy sa dopĺňajú konkrétnymi a aktuálnymi makroekonomickými ukazovateľmi, charakterizujúcimi súčasný stav a vývoj slovenskej i svetovej ekonomiky.

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí, zručností a kompetencií z oblasti ekonomickej teórie. Obsah predmetu tvorí celý komplex ekonomických kategórií, zákonitostí a javov, ako aj ich vzájomných súvislostí. Cieľom je na základe pochopenia ekonomických javov, procesov a zákonitostí objasniť študentom základné princípy fungovania trhovej a zmiešanej ekonomiky a vysvetliť problémy z oblasti makroekonómie, mikroekonómie, medzinárodných ekonomických vzťahov na úrovni najnovších poznatkov a v kontexte súčasnej ekonomickej praxe. Predmet dáva študentom základy modernej ekonómie a je teoretickým východiskom ďalších ekonomických predmetov.

Marketing služieb

Úlohou predmetu je vysvetliť a objasniť žiakom podstatu marketingu, úlohu a dôležitosť marketingu v podmienkach trhovej ekonomiky a úlohu marketingu v podniku v reálnom prostredí. Cieľom predmetu je naučiť žiakov marketingovo myslieť a konať. Výučba predmetu je zaradená do 1. a 2. ročníka štúdia. Žiak sa učí chápať situáciu na trhu a využívať marketingové informácie. Žiak sa oboznámi s marketingovým prostredím, ktoré sa skladá z makroprostredia a mikroprostredia a učí sa o vplyve dynamických zmien, ktoré vplývajú vo veľkej miere na toto prostredie. Na určenie marketingovej stratégie sa žiak učí využívať informácie získané prieskumom trhu. Žiak sa naučí, že výsledkom dobrej marketingovej stratégie je spokojnosť zákazníka a ziskovosť podniku. Naučí sa logicky, systematicky a ekonomický myslieť s orientáciou na marketingové ciele podniku. Ťažiskom vyučovania nebude len opis marketingových javov a procesov, ale aj uvádzanie žiakov do problémových situácií a hľadanie tvorivých a optimálnych riešení.

Obchodné a finančné právo

Cieľom vyučovacieho predmetu je oboznámiť žiakov s právnymi predpismi, ktoré upravujú problematiku súvisiacu s obsahom prípravy na vykonávanie činností po skončení štúdia a s ich uplatnením sa v praxi. Spolu s ostatnými odbornými predmetmi vytvára základ právneho a ekonomického vzdelania a rozvíja intelektuálne schopnosti žiakov. Obsah učiva je orientovaný na budovanie právneho vedomia žiakov súvisiaceho s výkonom riadiacich činností, na využívanie platného právneho poriadku a ustanovení obchodného, živnostenského, pracovného a finančného práva. Žiak sa oboznámi so štruktúrou štátnych orgánov a organizácii, ktoré sa venujú ochrane spotrebiteľa. Získa poznatky súvisiace s poctivosťou predaja výrobkov a služieb, s problematikou a pravidlami reklamy, a informatívnou povinnosťou predávajúceho voči spotrebiteľom, o označovacej povinnosti a sankciách.

Podnikový a finančný manažment

Cieľom predmetu je sprostredkovať poznatky z podnikového a finančného manažmentu ako konkrétnej oblasti ekonomiky. Žiak si má osvojiť a porozumieť ekonomickým pojmom, kategóriám a vzťahom medzi nimi v oblasti manažmentu, ako aj pochopiť podstatu a význam manažmentu pre úspešné fungovanie podniku v podmienkach trhového hospodárstva v rámci národnej ekonomiky i medzinárodných vzťahov. Obsah predmetu sa orientuje na oboznámenie sa s vývojom manažmentu a jeho špecifickými prejavmi v jednotlivých krajinách. Pomáha pochopiť žiakom manažment ako nepretržitý proces, v ktorom sa prelínajú jeho jednotlivé funkcie, ako aj formovať pracovné návyky a kladné charakterové vlastnosti žiakov v rámci manažmentu ľudských zdrojov.

Podnikové účtovníctvo

Úlohou predmetu je umožniť žiakom osvojiť si pojmy z oblasti účtovníctva, spôsoby a postupy účtovania používané v podnikateľskej praxi a získať v tejto oblasti odborné zručnosti. Žiaci sa naučia zručnostiam, ktoré sú potrebné pre správnu a potrebnú evidenciu majetku v podnikateľskej praxi a získavajú návyky zodpovedného konania a správneho rozhodovania v podnikaní. Získajú vedomosti o systéme finančného účtovníctva. Získavajú zručnosti v presnom a bezchybnom spracúvaní účtovných dokladov, pri výkone účtovných operácii, účtovnej uzávierky a závierky. Zahŕňa prácu s písomnosťami, dokladmi, obehom dokladov, spracúvaním dokladov, ich evidenciou, uskladňovaním a archiváciou. Žiaci získajú poznatky o hmotnej zodpovednosti a učia sa vedeniu evidencii tržieb a zásob.

Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom poznatky z evidencie jednoduchého a podvojného účtovníctva v podnikateľskej praxi malých a stredných podnikov a v oblasti finančného sektora.

 Bankovníctvo

Hlavnou úlohou vyučovacieho predmetu Bankovníctvo ja poskytnúť žiakom základné poznatky a zručnosti z bankovníctva, ktoré môžu budúci absolventi uplatniť v celom bankovom sektore. Predmet sa zameriava na komerčné banky a centrálnu banku bankovej sústavy. Žiaci získajú prehľad a vedomosti o úlohách, funkciách, produktoch, operáciách a transakciách, ktoré vykonávajú komerčné banky, ako aj centrálna banka

Cieľom vyučovacieho predmetu je poskytnúť žiakom komplexné poznatky z oblasti bankovníctva. Ide najmä o vymedzenie postavenia a úloh bankovej sústavy v zmiešanej ekonomike a charakteristiku bankového sektora na úrovni komerčných bánk a centrálnej banky.

Poisťovníctvo

Úlohou vyučovacieho predmetu je poskytnúť žiakom základné poznatky a zručnosti z poisťovníctva, ktoré môžu budúci absolventi uplatniť na poistnom trhu. Vzdelávacím cieľom predmetu je získanie základných poznatkov z oblasti poisťovníctva a účtovníctva poisťovní. Jedná sa najmä o vymedzenie postavenia a úlohy poisťovní a zaisťovní na poistnom trhu, oboznámenie žiakov s problematikou stanovenia výšky poistného, tvorby, použitia a umiestňovania technických rezerv, ako aj s problematikou spravovania poistných zmlúv a likvidácie poistnej udalosti, ktoré môžu absolventi uplatniť v komerčných poisťovniach, v zdravotných poisťovniach, v sociálnej poisťovní a v iných poisťovacích subjektoch

Financie a mena

Cieľom predmetu je oboznámiť žiakov so základnými finančnými kategóriami a ich obsahovou náplňou a sprístupniť im na základe štúdia finančných, menových, úverových, či devízových vzťahov podstatu a fungovanie celého finančného systému. Dôležitou súčasťou predmetu je oblasť verejných financií štátu v rôznych súvislostiach, ako aj pochopenie ich významu pre ďalší rozvoj spoločnosti. Osvojenie uvedenej problematiky predpokladá aktívnu prácu žiakov, vypracovávanie projektov k uvedenej problematike a neustále sledovanie aktuálneho hospodárskeho diania a fiškálnej politiky.

Komunikácia

Cieľom predmetu je vysvetliť a objasniť žiakom podstatu, úlohu a dôležitosť uplatnenia adekvátnej komunikácie v spoločenskom a pracovnom styku s klientom. Predmet má naučiť žiakov ako komunikovať v reálnom živote tak, aby v styku s klientom a v tímovej práci vedeli aktívne počúvať, efektívne a empaticky komunikovať. Naučia sa ako pracovať s profesijnými informáciami, získajú zručnosť ako informácie prezentovať a aplikovať vhodné argumenty. Osvoja si pravidlá spoločenského správania a vystupovania ako základného predpokladu úspešnej kooperácie.

Seminár k tvorbe záverečných prác

Vyučovanie predmetu je zamerané na projekty vychádzajúce zo spoločenskej problematiky. V rámci predmetu sa žiaci naučia definovať základnú terminológiu projektovej činnosti, ciele, štruktúru a obsah odborných prác. Naučia sa ako postupovať pri písaní absolventských prác. V obsahu je predovšetkým podrobné rozpracovanie postupu od voľby problému – témy práce, štúdium literatúry, tvorba konspektu, rozvrhnutie a členenie obsahu práce. Ťažiskom vyučovania nebude len opis určitých javov a procesov, ale aj uvádzanie žiakov do problémových situácii a hľadanie optimálnych riešení situácii, s ktorými sa oboznámia priamo v praxi.

Odborná jazyková príprava v ANJ, NEJ

Počúvanie s porozumením – vzdelávanie rozvíja sluchové spôsobilosti založené na počúvaní s porozumením monologických a dialogických prejavov, cudzojazyčných pokynov, inštrukcií a súvislých prejavov, ktoré obsahujú známe lexikálne a gramatické javy.

Čítanie s porozumením – vzdelávanie rozvíja schopnosť čítať výrazne, so správnym prízvukom, intonáciou a melódiou, získavať potrebné informácie z autentických cudzojazyčných materiálov, nájsť v texte kľúčové informácie, pochopiť obsahovú podstatu textov, všeobecného, odborného a populárno-náučného charakteru, na základe kontextu vydedukovať význam neznámych výrazov, využívať ilustrácie, tabuľky, schémy, používať slovníky, jazykové a iné príručky, používať rôzne jazykové prostriedky, ktoré skvalitnia výslovnosť a obohatia slovnú zásobu.

Písomný prejav – žiaci sa naučia vyjadrovať k všeobecným i odborným témam, získať a poskytovať informácie v osobnej, verejnej a pracovnej oblasti, zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne zaznamenať podstatné informácie z vypočutého, vyjadriť myšlienky, postoje, názory, opísať osoby, predmety a udalosti, zostaviť osnovu prečítaného (vypočutého) textu a reprodukovať obsah, vyplniť dotazník, tlačivá, žiadosti, zostaviť životopis, zostaviť a odpovedať na základný typ listu obchodnej korešpondencie, využívať slovníky, gramatické príručky.

Ústny prejav – žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii reagovať v bežných životných situáciách, vie začať, rozvíjať a ukončiť rozhovor, predstaviť sa a predstaviť inú osobu, niekoho osloviť, pozdraviť, zablahoželať, o niečo požiadať, poďakovať, ospravedlniť sa a rozlúčiť sa, vyjadriť súhlas, odmietnutie, záujem a nezáujem radosť, sklamanie, pochybnosť, prekvapenie, ochotu, riešiť štandardné situácie, odpovedať na otázky a tvoriť otázky k prečítanému alebo vypočutému textu, vyjadriť hlavnú myšlienku textu a svoj postoj k prečítanému alebo vypočutému, vyjadriť svoj názor na určitý problém, opísať predmet, osobu, udalosť, miesto, charakterizovať vlastnosti niekoho, dokáže informovať o reáliách Slovenska a krajín študovaného jazyka.

Poznatky o krajinách študovaného jazyka – vzdelávanie má rozvíjať a upevňovať vedomosti žiakov všeobecného a odborného charakteru z krajiny príslušnej jazykovej oblasti, jej kultúry, tradícií a spoločenských udalostí.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava