Študijné odbory

cr

Štúdium je trojročné. Teoretické vyučovanie prebieha na našej škole prostredníctvom odborných predmetov a vyučovaním dvoch cudzích jazykov. Praktické vyučovanie je zamerané na odbornú prax, ktorá prebieha počas troch rokov štúdia. Odborná prax  prebieha v systéme duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatra bankou a.s..  V záujme Tatra banky a.s. je príprava absolventov, ktorí budú po absolvovaní štúdia pripravení na pracovný trh v oblasti bankových služieb.

fin
Príprava absolventa akcentuje praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absloventa v trhovo orientovanej praxi na úrovni širokého spektra podnikateľských subjektov. Všeobecne sú žiaci pripravovaní pre vyššie riadiace funkcie v stredných a malých spoločnostiach, alebo pre funkciu stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava