Kontakt výchovná poradkyňa

Kontakt výchovná poradkyňa

 

Ing. Martina Kabová (kabinet D32)

Konzultačné hodiny:

Utorok: 8.00 - 10.30 h (podľa dohovoru)

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Činnosť výchovného poradcu zahŕňa:

  • poradenskú a výchovnú činnosť

poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, poradenstvo v prípade individuálneho začlenenia v dôsledku diagnostikovaných vývinových porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) alebo zdravotných dôvodov, profesijná orientácia pre žiakov    3. a 4. ročníka, poradenstvo v oblasti prevencie problémového správania sa žiakov, poradenstvo triednym učiteľom pri riešení konfliktných situácií - vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi a rodičmi, rôzne formy závislostí, zneužívanie, šikanovanie, záškoláctvo a pod.

  • informačnú činnosť

pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov- motivácia, adaptácia na SŠ, neprospievanie, zvládanie stresových situácií, poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách a možnostiach voľby povolania, zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce, poskytovanie informácií o organizovaní dňa otvorených dverí na vysokých školách, zverejňovanie propagačných materiálov o vysokých školách, pracovných ponukách a o študentských pracovných ponukách

  • koordinačnú činnosť

sprostredkovanie prepojenia školy s psychológom, špeciálnym pedagógom v poradenských a odborných zariadeniach, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o žiakov stredných škôl - Centrum poradenstva a prevencie Švabinského 7, ÚPSVaR a pod.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava