Ako vyplniť prihlášku na VŠ

Pokyny nа vypĺňanie prihlašky na VŠ

Informácie k vypĺňaniu prihlášky na VŠ

 

Pred odoslaním prihlášok na VŠ si skontrolujte, či máte správne vyplnené všetky údaje:

 • presný názov VŠ, fakulty, študijného programu, bakalárske štúdium
 • akademický rok 2023/2024
 • zistiť si počet prihlášok na jednu fakultu, zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac študijných programov
 • doplniť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka a nejdete ho študovať ako študijný program
 • Forma štúdia - denná alebo externá
 • Metóda štúdia - prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia
 • Rok maturitnej skúšky – 2023
 • Kód strednej školy – IČO školy 30775434
 • Názov strednej školy – Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
 • Kód študijného odboru – obchodná akadémia – 6317 M                                      
 • Stupeň dosiahnutého vzdelania - 6 – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou,
 • Klasifikácia maturitnej skúšky vyplní sa iba stĺpec Predmet maturitnej skúšky a stĺpec Úroveň.
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Anglický jazyk B1/B2
 • Teoretická časť odbornej zložky
 • Praktická časť odbornej zložky
 • Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti - zistiť, či vami zvolená VŠ vyžaduje potvrdenie od lekára
 • Prílohou k prihláške môže byť životopis, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu)
 • pokiaľ prihlášku na VŠ posielate aj v papierovej podobe, odporúčam ju poslať ako doporučený list

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava