Dôležitý oznam – opatrenia ku COVID-19

 • Do budovy školy je vstup cudzím osobám zakázaný. Bude umožnený len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (formulár dostupný na vrátnici).
 • Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný styk, mailová komunikácia, telefonický kontakt a pod.).
 • Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá žiak (zákonný zástupca) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Formulár je dostupný na stránke https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/
 • Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá žiak (zákonný zástupca) potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom.
 • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, nosí v priestoroch školy rúško riadne prekrývajúce horné dýchacie cesty. Do školy prichádza minimálne s dvomi ochrannými rúškami a balíčkom jednorazových hygienických vreckoviek.
 • Vzhľadom na zvýšené dodržiavanie hygieny v súvislosti s COVID-19 je povinnosťou každého žiaka prezúvať sa.
 • V prípade, ak sa u žiaka prejaví niektorý z príznakov respiračného ochorenia, zákonný zástupca kontaktuje všeobecného lekára, prípadne RÚVZ. Skutočnosť oznámi triednemu učiteľovi. Takýto žiak do školy nenastupuje.
 • V prípade, ak sa počas pobytu v škole u žiaka prejaví niektorý z príznakov respiračného ochorenia, škola umiestni žiaka do izolačnej miestnosti, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a ten príde do školy preňho. Následne kontaktujte všeobecného lekára.
 • O zmene zdravotného stavu informuje zákonný zástupca žiaka bezodkladne triedneho učiteľa.

Ďakujem rodičom a žiakom za spoluprácu, disciplínu a zodpovednosť.

Mgr. Dominik Križanovič, riaditeľ školy

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

 

Študijné odbory OA
Bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium

V šk. roku 2020/2021 otvárame nový 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické.

Štúdium v tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka a vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku.

 

 

 

 

Študijné odbory OA

Vitajte na
Obchodnej akadémii

Naša škola ponúka:

 • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
 • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
 • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
 • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
 • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
 • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
 • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

euroscola logo nove velke

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Počítadlo

Dnes 143

Včera 156

Tento týždeň 299

Tento mesiac 2487

Spolu 14447

Kubik-Rubik Joomla! Extensions