Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

 

Bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium

V šk. roku 2021/2022 otvárame 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické. Štúdium v  tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka - gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra, Business English a od 2. ročníka vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku. Maturitná skúška z ANJ je na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Deň otvorených dverí

02. 12. 2021 (štvrtok)

od 14,00 DO 16,30 ONLINE

27.  01.  2022  (štvrtok)

 

 

 

 

 

 

Vitajte na

OBCHODNEJ AKADÉMII

Naša škola ponúka:

 • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
 • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
 • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
 • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
 • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
 • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
 • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

NOVINKY

Násilie páchané na ženách, domáce násilie

Násilie páchané na ženách, domáce násilie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchaného na ženách ( 25. november) si treba  pripomenúť, že aj u nás sú ženy - obete násilia, ktoré je páchané najmä za zatvorenými dverami domácností, zvlášť v dnešnej dobe,...

Príležitosť na zmenu pred školou

Príležitosť na zmenu pred školou

Dnešným dňom sme opäť dokázali, že na životnom prostredí nám záleží. Klimatické zmeny a zásahy do životného prostredia nám nie sú ľahostajné a sme si vedomí toho, že budúcnosť závisí od správania, aké zvolíme vo vzťahu k prírode...

Naučme sa viac o vode

Naučme sa viac o vode

Škola, na základe vypracovaného projektu, získala z grantového programu Nadácie BVS pre stredné školy „Naučme sa viac o vode 2021“ finančné prostriedky, ktoré použila na nákup filtračného dávkovača vody bez nutnosti vymieňania...

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

V dňoch 15. – 16. novembra 2021 sa uskutočnil Medzinárodný veľtrh cvičných firiem online – MVCF ONLINE 2021. Medzinárodného veľtrhu sa zúčastnili žiaci III. B triedy, ktorí sa zapojili do súťaží v troch kategóriách – leták, instagram...

Informatická súťaž iBobor

V mesiaci november, dňa 11. 11.2021 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Záujem u študentov bol prekvapivý. Zapojiť sa mohli študenti prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka. V rámci súťažnej...

ODBORNÁ PREDNÁŠKA – ONLINE MARKETING

ODBORNÁ PREDNÁŠKA – ONLINE MARKETING

Žiaci III.C zamerania marketing vo finančných službách  mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie z online prostredia. Peter Gažo - google expert, diskutoval so žiakmi  na témy Tvorba a optimalizácia reklamných kampaní na...

Záložka do knihy spája slovenské školy

Záložka do knihy spája slovenské školy

P. O. Hviezdoslav - 100. výročie úmrtia B. S. Timrava – 70. výročie úmrtia Pod týmto názvom Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila už 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy. Do projektu sa zapojila aj naša...

Olympiáda v ANJ

Olympiáda v ANJ

V dňoch 8. 11. a 10. 11. sa konala Olympiáda v anglickom jazyku v troch kategóriách. Víťazi v kategórii 2A (1. a 2. ročníky) sú: Horváthová Lucia, II.C Serejová Karolína, I.C Szabó Kevin, I.C Víťazi v kategórii 2B...

Odborná prednáška priamo z praxe

Odborná prednáška priamo z praxe

Spolupráca so spoločnosťou LeitnerLeitner Tax s.r.o. pokračuje prostredníctvom odborných prednášok, dnes na tému Majetok podniku na príklade z praxe. V krátkom úvode sa tretiaci dozvedeli o spoločnosti LeiterLeitner, predmetom...

Critical thinking DevelUP

Critical thinking DevelUP

V rámci projektu DevelUP od spoločnosti AIESEC sme prijali ponuku workshopov zameraných na osobnostný rozvoj. Prezenčne žiaci II.E absolvovali workshop Kritické myslenie. Workshopy sú organizované interaktívnou a diskusnou formou....

Festival slobody

Dňa 4.11.2021 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili filmovej prehliadky a diskusie v rámci Festivalu slobody. Festival slobody je multižánrový medzinárodný festival, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku, je...

Online konferencia READYCON 2021

Online konferencia READYCON 2021

Dňa 27. októbra 2021 sa konala pre študentov 4. ročníkov READYCON - online konferencia prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce, ako aj o aktuálnych trendoch na trhu práce. Žiaci sa dozvedeli, ako je možné rýchlo sa...

Imatrikulácie 2021/202

V dnešný deň sa uskutočnili úspešné imatrikulácie prvých ročníkov. Všetkých päť tried bolo začlenených do našich radov zložením prísahy. Veríme, že si všetkých päť prváckych tried naplno užilo program, ktorého súčasťou bolo: karaoke, just...

Naša knižnica

Naša knižnica

Chill - out zónu v októbri obohatil novovzniknutý čitateľský kútik s knižnicou. Všetkým, ktorý prispeli tým, že priniesli zaujímavú knižku a pomohli tým dotvoriť našu novú knižnicu srdečne ďakujem. História, náučná a odborná...

Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

Pre dnešnú mládež je úplne samozrejmé „tráviť“ na internete a sociálnych sieťach i niekoľko hodín denne. S využívaním internetu sa však objavuje nová forma patologických prejavov v medziľudských vzťahoch – kyberšikana. Aby sme...

Kam po skončení strednej školy?

Kam po skončení strednej školy?

Dňa 13. októbra 2021 sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili na výstavisku Incheba Expo veľtrhu Gaudeamus – prednáškové a konzultačné dni, ktorý je zameraný na pomaturitné a celoživotné vzdelávanie. Veľtrh študentom ponúka aktuálne...

ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2021

ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2021

V stredu 6. októbra 2021 sa konal na pôde Mladej Gardy v poradí 2. ročník Župného športového dňa. Zúčastnilo sa na ňom približne 850 žiakov stredných škôl. Naša škola sa zapojila do dvoch športových disciplín (volejbal a ľahká...

STRAVA A ZDRAVIE

Výživová poradkyňa Lucia Tvarožná spestrila vyučovanie žiakom II.A na predmete základy anatómie a fyziológie. Záleží nám na tom, aby žiaci mali dosť vedomostí, ale aj praktických rád od odborníkov z praxe. Interaktívna prednáška obsahovala...

Deň župných škôl v Bratislave

Deň župných škôl v Bratislave

Vyše 50 škôl na jednom mieste. Deň župných škôl organizuje BSK už desiaty krát a tento ročník bol špeciálny tým, že sa konal v novootvorenom centre NIVY. Podávanie prihlášok na stredné školy sa blíži, a preto aj naša škola nechýbala v centre...

Spoznajme sa navzájom

Spoznajme sa navzájom

Vzájomné spoznávanie sa v rámci kolektívu triedy, zisťovanie spoločných záujmov, rozvoj komunikačných zručností žiakov a navodenie príjemnej pracovnej atmosféry bolo cieľom teambuildingov, ktoré prebehli v septembri v prvých ročníkoch so...

 • Násilie páchané na ženách, domáce násilie

  Násilie páchané na ženách, domáce násilie

 • Príležitosť na zmenu pred školou

  Príležitosť na zmenu pred školou

 • Naučme sa viac o vode

  Naučme sa viac o vode

 • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

 • Informatická súťaž iBobor

 • ODBORNÁ PREDNÁŠKA – ONLINE MARKETING

  ODBORNÁ PREDNÁŠKA – ONLINE MARKETING

 • Záložka do knihy spája slovenské školy

  Záložka do knihy spája slovenské školy

 • Olympiáda v ANJ

  Olympiáda v ANJ

 • Odborná prednáška priamo z praxe

  Odborná prednáška priamo z praxe

 • Critical thinking DevelUP

  Critical thinking DevelUP

 • Festival slobody

 • Online konferencia READYCON 2021

  Online konferencia READYCON 2021

 • Imatrikulácie 2021/202

 • Naša knižnica

  Naša knižnica

 • Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

  Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

 • Kam po skončení strednej školy?

  Kam po skončení strednej školy?

 • ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2021

  ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2021

 • STRAVA A ZDRAVIE

 • Deň župných škôl v Bratislave

  Deň župných škôl v Bratislave

 • Spoznajme sa navzájom

  Spoznajme sa navzájom

euroscola logo nove velke

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image
Erasmus+
logoclaim_fin_color_sirka.png

PARTNERI

Client 1
Client 2

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava